Vision
Program
Partistyrelse
Partiregistrering
Torgmöten 2016
Kontakt

FÖRSLAG TILL PARTIPOGRAM

Inför första ordinarie partistämma

2016-04-12

Vi vill

 1. I allt arbeta för att minska rädsla och okunskap och verka för ett ökat mått av förståelse och kärlek. Detta måtto ska överskugga och vägleda alla våra idéer och handlingar.
 2. Förhandla fram ett fullständigt, ärligt och rättvist mark- och rättighetsavtal med landets ursprungsbefolkning. Ett avtal mellan de tidiga invandrarna (samerna) och de senare invandrarna, vilket inbegriper alla oss andra. Ett avtal som sätter FN:s riktlinjer som lägsta markering.
 3. Arbeta i riktning av ett friskt, fungerande, integrerande, hållbart och liberalt folkhem. Vilket i praktiken innebär att på sikt avskaffa Sjukvården och i stället införa Effektiv Hälsovård. En process som bör fokusera på tre områden; Kost, Tanke & Handling.
  Kost: Vi vill att all mat som säljs i Sverige skall vara Ekologisk och GMO fri. Vi kan inte längre acceptera att staten ser mellan fingrarna med att kemiföretag och storbönderna tjänar på att försvaga vår hälsa och utarma vår miljö.
  Tanke: Genomföra en översyn av landets skolväsende med syfte att säkerställa att undervisningen syftar till att ge varje individ god kunskap om samhället och mäniskans funktion snarare än att fostra lydiga arbetare. Som ett led i detta arbete skall främst säkerställas att det sker en förbättring av undervisningen i ”Självkännedom” och att den inkluderar yoga, kostkunskap, privatekonomi (gör programmet Plus till obligatoriskt kursmaterial) etc. – Vi vill att vi alla ska bli fullt friska, fullt empatisk och fullt fungerande individer i ett friskt, rent och humant samhälle
  Handling: 1) Genomföra en förändring av ersättningssystemen inom sjukvården och växla över till ett system som mer kännetecknas av friskvård, bl.a. införandet av hälsokontrakt enligt kinesisk förlaga och på sikt upphöra med subvention av medicin (fasas ut under 2 år).  Subvention av allopatisk medicin leder till fel fokusering, kostar staten stora pengar som går till rika medicinföretag vars huvudsakliga syfte med sin verksamhet är att ta bort symtom i stället för att verka för att undanröja orsakerna till människors problem. M.a.o. motverkar både västerländska läkare och allopatisk medicin vårt övergripande mål om ökad kunskap och hälsa i befolkningen. 2) Genomföra det vilande förslaget om ett BOT-avdrag. Ett fantastiskt förslag som både är självfinansierande och en stark och konkret metod att motverka sjukdom och arbetslöshet, med dess medföljande kostnader. 3) Statens forskning och de av staten ägda företagen skall till 100 % satsa på förnyelsebar energi, framdrivning och kommunikation utan utsläpp av CO2 gaser.
 4. Stoppa vidare privatisering av gemensam egendom och infrastruktur.
 5. Säkerställa genom lag och uppföljning att all offentligt finansierad verksamhet uppfyller krav på högsta möjliga kvalitet i utförande, funktionsuppfyllnad och samverkan samt att den verkar i riktning av fullt friska, fungerande, integrerade och medvetna medborgare.
 6. Fasa ut de flesta bidrag och stöd till privatpersoner och införa en Medborgarlön. 
 7. Införa ökad grad av Direktdemokrati. Demokrati på riktigt till hundraårsdagen den stora rösträttsreformen.
 8. Säkerställa genom lag att Internet skall vara fritt från censur och politiska blockeringar och göra Sverige till ett ”Pirate Bay” för världens oppositionella om så krävs, från tid till annan.
 9. Förbättra lärarutbildningen genom en ökad integration av moderna pedagogiska metoder (Notting Hill, Direkt Feedback etc.)och ett ökat fokus på helhetens betydelse för individen, fördubbla antalet lärartjänster och fördubbla deras löner. Skapa förutsättningar för en ökad kontakt mellan hem och skola och en förhöjning av undervisningskvaliteten.
 10.  I varje län, i statens regi, öppna minst ett internat enligt Notting Hill principen för att på så sätt kunna underlätta för de elever som har tappat orienteringen, att kunna återhämta sig.
 11. Förändra skattesystemet. Här är några förslag på saker vi tror vore bra, men vi vill se en verkligt djuplodande och bred diskussion om vad som verkligen är bra för helheten. a) Omfördela momsen från ekologiska och lågraffinerade produkter till dess motsatts. b) Momsbefria friskvård. c) Momsbefria vind och solkraft. d) Momsbefria eldrivna fordon. e) Lägre sociala avgifter på kollektiv vinstdelning. f) Hållbara investeringar bör ge skatterabatter. g)Vinstskatt växlas mot ökad råvaruskatt. h) Löneskatt växlas mot ökade skatter på transporter och försäljning.
 12. Införa ett halvår av obligatorisk, lokalt förankrad och regionalt samordnad samhällstjänst i linje med den slopade värnplikten, syftande till att stärka den lokala och regionala integrationen och visionen om folkhemet samt för att bemanna viktiga samhällsfunktioner.
 13. Införa ett lärlingssystem (enligt tysk förlaga) för att underlätta integreringen av ungdomar i arbetslivet, men också…
 14. Sträva efter att i lag stärka den svenska arbetsmarknadslagstiftningens relation till EUs uppluckrade regelverk, och ta strid.
 15. Avsluta den misslyckade Premie Pension Reformen och ge alla tillgodohavare en för tidig pensionsutbetalning i tid till midsommar, samt se över riktlinjerna för placeringar i de kvarvarande pensionsfonderna och säkerställ att de placerar i enlighet med visionen om det nya landet - ett friskt, fungerande, integrerande, hållbart och liberalt folkhem.
 16.  Avveckla allt militärt samarbete.
 17. Handel med vapen trippelbeskattas. Medlen skall bekosta humanitär hjälp och stöd till flyktingar.
 18. Asylsökande ska erbjudas skydd, uppehälle och utbildning. Vuxna personer skall vara delaktiga i den kommunala skötseln tills det att man är självförsörjande.
 19. Decentralisera den framtida invandringen och utforma den i linje med det avtal som slutits med de tidiga invandrarna. Den inbjudande delar mat och husrum med en inbjuden invandrare i utbyte mot deltidsarbete. De som är intresserade av en egen invandrare att sponsra anmäler sig till det lokal immigrationskontoret. Den nyinvandrade har rätt till undervisning i svenska och samhällskunskap. Den inbjudande erlägger sociala avgifter på det utförda arbetet enligt rabatterad schablon (ROT, RUT, BOT och NOA).  Efter ett antal år och en viss skattedebitering kan den nyinvandrade se sig som svensk och själv bjuda in.
 20. Säkerställa genom lag att de olika landsändarna (läs Norrland) får en marknadsmässig ersättning för de råvaror som levereras till huvudstaden, bl.a. genom införandet av ett energiindex där alla former av energi kan vägas mot varandra.
 21.  Legalisera Marijuana, egen odling samt import och försäljning genom systembolagets försorg.
 22. Stärka SVT och SR genom att införa extra skatt på reklamfinansierad media för att söka korrigera den förvirring som dessa medier sprider i befolkningen.
 23. Sänkt lön för riksdagsledamöter för att nå de med den rätta motivationen, eller kanske högre lön parat med livstidfängelse vid korruption.